意思Σαγαπω是什么意思??请问一下Σ'αγαπ和

意思

我爱你更多追问追答追问

那个 ω上面是不是有一点??
追答
是的
追问
要怎么打出来??
追答
ώ
追问
是哪国语言?
追答
希腊
Μαφίες ρτυθιόκ´ξ´ήγ´φ´σ´´άέρ´τ´ύύθ´ιπ´λ´άσ´δ´φ´γ´ήξ´κ
Ω´
追问
谢啦!
谢啦
追答
客气

Σ'αγαπω的意思是“我爱你”。这是希腊语。希腊语,希腊人的语言,广泛用于希腊、阿尔巴尼亚、塞浦路斯等国,与土耳其一带的某些地区.属印欧语系希腊语族.古代希腊语原有26个字母,荷马时期后逐渐演变并确定为24个,一直沿用到现代希腊语中.希腊语言元音发达,希腊人增添了元音字母.因为希腊人的书写工具是蜡板,有时前一行从右向左写完后顺势就从左向右写,变成所谓“耕地”(boustrophedon)式书写,后来逐渐演变成全部从左向右写.希腊语的书写使用希腊字母,如上所述,希腊语字母表一共有24个字母,包括7个元音和17个辅音.Α α 口张大,舌身平放,舌尖离开下齿.Β β 下唇轻触上齿,气流由唇齿间通过,摩擦成音,声带振动.Γ γ 气流不受阻塞,自由逸出口腔,只在通过声门时发出轻微的摩擦,声带振动.Δ δ 声带振动,舌尖轻触上齿背,气流由舌尖与齿背之间的窄缝中流出,摩擦成音.Ε ε 舌尖抵下齿,唇形中常,上下齿间可以容纳一个食指,发长元音.Ζ ζ 声带振动,舌尖靠近上齿龈,气流由舌端齿龈间的窄缝中流出,摩擦成音.Η η 舌尖抵下齿,舌前部向硬腭抬起,嘴唇呈扁平形,发长音.Θ θ 声带不振动,舌尖轻触上齿背,气流由舌尖与齿背之间的窄缝中流出,摩擦成音.Ι ι 舌尖抵下齿,舌前部向硬腭抬起,嘴唇呈扁平形,发长音.Κ κ 声带不振动,舌后部隆起,贴近软腭,形成阻塞,然后突然松开,气流冲出口腔.Λ λ 声带振动,舌尖紧贴上齿龈,气流从舌的两侧流出.Μ μ 声带振动,双唇闭合,软腭下垂,气流由鼻腔流出.Ν ν 声带振动,舌尖抵住上齿龈,软腭下垂,形成阻塞,气流由鼻腔流出.Ξ ξ 发κσ的音.Ο ο 舌身向后缩,舌后部略抬高,双唇呈圆形,用力向前突出,发长音.Π π 声带不振动,双唇紧闭,然后突然分开,气流冲出口腔.Ρ ρ 声带振动,舌端向上齿龈抬起,气流快速从舌前部流出,舌尖受气流冲击,产生颤音.Σ σ 声带不振动,舌尖靠近上齿龈,气流由舌端齿龈间的窄缝中流出,摩擦成音.Υ υ 舌尖抵下齿,舌前部向硬腭抬起,嘴唇呈扁平形,发长音.Φ φ 下唇轻触上齿,气流由唇齿间通过,摩擦成音,声带不振动.Χ χ 气流不受阻塞,自由逸出口腔,只在通过声门时发出轻微的摩擦,双唇微微张开,口形不定,随后面的元音而变化,声带不振动.Ψ ψ 发πσ的音.Ω ω 舌身向后缩,舌后部略抬高,双唇呈圆形,用力向前突出,发长音.此外,希腊语还有复合元音,元音组合,双元音、广义双元音、二合辅音和鼻音连缀.希腊语是一种强屈折语.古典希腊语的名词一般有5个“格”(πτση),分别为主格(ονομαστικ)、属格(γενικ)、间接受格(δοτικ)、直接受格(αιτιατικ)、呼格(κλητικ),现代减少为3个(主格、属格、直接受格);名词一般可分为三种性 (γνο):阴性(θηλυκ)、阳性(αρσενικ)和中性(ουδτερο);古代名词还分为三种数:单数、双数和多数,现代希腊语中双数被废除.除了性是一个名词既定的(有时也不一定,有的词不同的性时含义不同),以上的数和格都反应为词尾变化.希腊语动词有6种时态(χρνο):现在时(ενεσττα)、将来时(μλλοντα)、未完成时(παρατατικ)“当时在做”、不定过去时(αριστο)“做了”,完成时(συντελεσμνο)“做过”,逾过去时(υπερσυντλικο)“当时已做”.古典希腊语的动词变换除了反应在词尾,有的时态还要加前缀,如未完成时和简单过去时加“ε-”,完成时首音节重复,逾过去时除了加“ε-”还要再加头一个音节的重复,例如“λω”(意义为“解”)的未完成时是“λυον”,简单过去时是“λυσα”,完成时是“λλυκα”,逾过去时是“ελελκειν”,当然,还有很多更细致的规则和不规则变化.当然,动词除了时态变化外还分为三种语态(φων):主动、被动和关身(μση φων),其中,“关身”常是指向自己的行为.语态也多反映在词尾变化.


Σε αγαπώ什么意思
这根本不是英语,只有第一个字符是函数的意思,后面都是希腊字母,哦,还有一个用于计算圆的pai。总而言之,这是一段毫无意义的乱码,既不是英语也不是数学或物理的计算更多追问追答追问…我没说过这是英文啊追答..那我也不懂了...追问这是希腊文的【我爱你】谁说这是英文了…懵逼

希腊语的我爱你的意思,全写∑ε αγαπώ

请问一下,Σ'αγαπ和S'agap是什么意思?
希腊语,“我爱你”。后面是读音吧。
数学里面求和的符号,意思是对Σ下限到Σ上限求和。微积分符号啊