ΙφωεονλψδιεονλψΙωαννα


if we only die only wanna die with you that i want ......这应该是英文火星体吧,,,,,


αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω

这些是希腊语字母,但很多都是在我们物理、数学等学科里经常用到的。希腊语字母大小写—英文注音—中文注音(大致中文读法) 1 Α α alpha 阿尔法 2 Β β beta 贝塔 3 Γ γ gamma 伽马 4 Δ δ delta 德尔塔 5 Ε ε epsilon 爱普西龙 6 Ζ ζ zeta 节塔 7 Η η eta 艾塔 8 Θ θ thet 西塔 9 Ι ι iot 约塔 10 Κ κ kappa 卡帕 11 ∧ λ lambda 兰布达 12 Μ μ mu 缪 13 Ν ν nu 纽 14 Ξ ξ xi 克西 15 Ο ο omicron 奥密克戎 16 ∏ π pi 派 17 Ρ ρ rho 肉 18 ∑ σ sigma 西格马 19 Τ τ tau 套 20 Υ υ upsilon 宇普西龙 21 Φ φ phi 佛爱 22 Χ χ chi 西 23 Ψ ψ psi 普西 24 Ω ω omega 欧米伽

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω 怎
1 Α α /'ælfə/ alpha 阿尔法 角度,系数,角加速度
2 Β β /'bi:tə/ 或 /'beɪtə/ beta 贝塔/毕塔 磁通系数,角度,系数

3 Γ γ /'gæmə/ gamma 伽玛/甘玛 电导系数,角度,比热容比

4 Δ δ /'deltə/ delta 得尔塔/岱欧塔 变化量,化学反应中的加热,屈光度,一元二次方程中的判别式

5 Ε ε /'epsɪlɒn/ epsilon 埃普西龙 对数之基数,介电常数
6 Ζ ζ /'zi:tə/ zeta 泽塔 系数,方位角,阻抗,相对黏度
7 Η η /'i:tə/ eta 伊塔/诶塔 迟滞系数,效率

8 Θ θ /'θi:tə/ theta 西塔 温度,角度
9 Ι ι /aɪ'əʊtə/ iota 埃欧塔 微小,一点
10 Κ κ /'kæpə/ kappa 堪帕 介质常数,绝热指数
11 ∧ λ /'læmdə/ lambda 兰姆达 波长,体积,导热系数
12 Μ μ /mju:/ mu 谬/穆 磁导系数,微,动摩擦系(因)数,流体动力黏度
13 Ν ν /nju:/ nu 拗/奴 磁阻系数,流体运动粘度,光子频率,化学计量数
14 Ξ ξ 希腊 /ksi/ 英美 /ˈzaɪ/ 或 /ˈsaɪ/ xi 可西/赛 随机变量,(小)区间内的一个未知特定值

15 Ο ο /əuˈmaikrən/或 /ˈɑmɪˌkrɑn/ omicron 欧 (阿~) 米可荣 高阶无穷小函数

16 ∏ π /paɪ/ pi 派 圆周率,π(n)表示不大于n的质数个数
17 Ρ ρ /rəʊ/ rho 柔/若 电阻系数,柱坐标和极坐标中的极径,密度
18 ∑ σ /'sɪɡmə/ sigma 西格玛 总和,表面密度,跨导,正应力
19 Τ τ /tɔ:/ 或 /taʊ/ tau 套/驼 时间常数,切应力,2π(两倍圆周率)

20 Υ υ /ˈipsɪlon/或 /ˈʌpsɪlɒn/ upsilon 宇 (阿~) 普西龙 位移

21 Φ φ /faɪ/ phi 弗爱/弗忆 磁通,角,透镜焦度,热流量

22 Χ χ /kaɪ/ chi 凯/柯义 统计学中有卡方(χ^2)分布
23 Ψ ψ /psaɪ/ psi 赛/普赛/普西 角速,介质电通量,ψ函数

24 Ω ω /'əʊmɪɡə/或 /oʊ'meɡə/ omega 欧米伽/欧枚嘎 欧姆,角速度,交流电的电角度,化学中的质量分数
大写 小写 中文名 英文注音 意义  A α 阿尔法 Alpha 角度;系数  B β 贝塔 Beta 磁通系数;角度;系数  Γ γ 伽玛 Gamma 电导系数(小写)  Δ δ 德尔塔 Delta 变动;屈光度;方程判别式(大写);允许误差(小写,统计学)  Ε ε 伊普西隆 Epsilon 对数之基数  Ζ ζ 泽塔 Zeta 系数;方位角;阻抗;相对粘度;原子序数  Η η 伊塔 Eta 磁滞系数;效率(小写)  Θ θ 西塔 Theta 温度;相位角  Ι ι 约塔 Iota 微小,一点儿  Κ κ 卡帕 Kappa 介质常数  Λ λ 兰姆达 Lambda 波长(小写);体积  Μ μ 米欧 Mu 磁导系数;微(百万分之一);放大因数(小写);正态分布中的位置参数(小写)  Ν ν 纽 Nu 磁阻系数  Ξ ξ 克西 Xi  Ο ο 欧米克隆 Omicron  Π π 派 Pi 圆周率=圆周÷直径=3.1416  Ρ ρ 柔 Rho 密度;电阻系数(小写)  Σ σ 西格玛 Sigma 总和(大写),表面密度;跨导(小写)  Τ τ 陶 Tau 时间常数  Υ υ 玉普西隆 Upsilon 位移  Φ φ [ fai ] 英文音标 磁通量; 角;空集(大写)  Χ χ 凯 [kai,ki:]Chi  Ψ ψ 普赛 Psi 角速;介质电通量(静电力线);角 ;波函数  Ω ω 奥米伽 Omega 欧姆、电阻(大写);角速(小写);角更多追问追答追答有读法,大小写,还有意义,希望帮到你,采纳一下我的答案吧!追问呃,我问具体读法追答都说明了,我再整理一遍 A α 阿尔法 B β 贝塔 Γ γ 伽玛  Δ δ 德尔塔  Ε ε 伊普西隆  Ζ ζ 泽塔 系数 Η η 伊塔  Θ θ 西塔 Ι ι 约塔  Κ κ 卡帕 Λ λ 兰姆达  Μ μ 米欧 分之一因数(小写)Ν ν 纽 Nu  Ξ ξ 克西 Xi  Ο ο 欧米克隆 Π π 派 Ρ ρ 柔  Σ σ 西格玛 Τ τ 陶 Υ υ 玉普西隆  Φ φ [ fai ]  Χ χ 凯 [kai,ki:]Chi  Ψ ψ 普赛  Ω ω 奥米伽整理不易,希望帮到你,采纳一下我的答案吧!阿尔法 贝塔。。。。。。。。。。。。。。。。以后就会学追问要全部,那两个我知道α Α alpha /alpha/ 。β Β beta /be:ta/ 。γ Γ gamma /gam:a/。δ Δ delta /de:lta/。ε Ε epsilon /epsilo:n/ 。ζ Ζ zeta /ze:ta, dze:ta/ 。η Η eta /e:ta/ 。θ Θ theta /the:ta/ 。ι Ι iota /jo:ta,io:ta/ 。κ Κ kappa /kap:a/ 。λ ∧ lambda /lambda/ 。μ Μ my /my:/ 。ν Ν ny /ny:/。ξ Ξ xi /ksi:/。ο Ο omicron /omikro:n/ 。ρ Ρ rho /rho:/ 。σ ∑ sigma /sigma/ 。τ Τ tau /tau,tay?/ 。υ Υ ypsilon /y:psilo:n/ 。φ Φ phi /phi:/ 。χ Χ chi /khi:/。ψ Ψ psi /psi:/。ω Ω omega /o:me:ga/。
标签: 语言学