τσινσαγαπ求翻译σαγαπ是什么意


翻译成:秦...我爱你望采纳

加个O 你就能翻译了


Σας αγαπώ πραγματικά 求翻译,谢谢大家.

我爱你真的 (希腊语)

σ 'αγαπώ.是什么意思?这一句话是俄语
这不是俄语,俄语字母不是这样的。
复制到google里显示是希腊语,意思是我爱你。
怎么是希腊语字母追问应该吧,是什么意思呀追答我爱你是“ioy"的意思追问什么?∑'αγαπώ=草尼玛希腊语翻译成中文就是草尼玛的意思!
标签: 文学 翻译