Θλετεθλετεναρθουνσε这句希腊语


少儿不宜。。。。。

请把那些乱码(问号)先解决,否则不能认出来,如果乱码是由于重音符号造成的,你可以把重音符号去掉,否则根本看不出来词语的意思。
标签: