Σταθερπστη这希腊语什么意思?Απλπιθα


你下载谷歌翻译,更多追问追答追答

你下载谷歌翻译,
追问
我怕不准确
追答
你下载官方的就行了,

永恒的信仰


∑την πραγματικ τητα, πιστε ω τι ε μαι λ γο σαν εσ να什么意思

真正目的的现实可行性你的希腊语有点语法错误

Απλή πιθανότητα 这个希腊语 翻译成中文是什么意思
简单的概率
简单的概率 Απλή是简单 πιθανότητα是概率 连起来就是简单的概率简单的选择 simple choise
标签:希腊语